NUMERACJA ADRESOWA

Prowadzenie numeracji adresowej, ulic i miejscowości zgodnie z obowiązującym prawem. Automatyzuje procesy wydawania dokumentów związanych z numeracją adresową.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Moduł służący do obsługi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego.

MIENIE GMINNE

Moduł do zarzadzania zasobem nieruchomości w postaci: działek, budynków i lokali komunalnych. Umożliwia prowadzenie wszystkich rodzajów umów różnorodnych form władania,

INWESTYCJE

Moduł pozwalający na wprowadzenie i gromadzenie informacji o inwestycjach gminnych. NA mapie prezentowana są tereny przeznaczone pod inwestycje.

ZABYTKI

Moduł pozwala na prowadzenie gminnej ewidencji zabytków. Pozwala na prowadzenie analiz oraz na generowanie kart zabytków wraz ze zdjęciami.

ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM

Ewidencja przestrzenna oświetlenia – punktów świetlnych będących własnością gminy jak i innego oświetlenia. Gromadzi dowolną dokumentację techniczną.

ZARZĄDZANIE CMENTARZEM

Moduł wspiera zarządzanie cmentarzem – pozwala na prowadzenie elektronicznej księgi grobów, opłat i niezbędnych zestawień. Prezentuje umiejscowienie grobów na mapie.

EWIDENCJA DRÓG

Na moduł składa się: fotorejestracja dróg, ewidencja dróg i obiektów mostowych, książka drogi, oznakowanie, zajęcie pasa drogowego,

GEOPORTAL GMINNY

Narzędzie do publikacji w Internecie wszelkich danych z rejestrów gminnych. Dzięki responsywności wykonania może służyć jako narzędzie pracy w terenie.

GEOPORTAL 3D

Wykorzystując uwolnione dane oraz dostępne w rejestrach gminnych dane przestrzenne stwórz model 3D swojej gminy. Stworzony i dostępny publicznie model może prezentować np. walory turystyczne, ofertę inwestycyjną, potencjał solarny połaci dachowych i wiele innych,

Nasz specjalista w zakresie wykorzystania rejestrów gminnych GIS – odpowie na Twoje pytania